Sam´s detailing - Snow foam 1L

199 kr

Artikelnummer: AK-WASSF

När du späder ut koncentratet så får du en snow foam som är säker för förseglingar, vaxer. Genom spädningen får du en säker förtvätt där du minimerar risken för repor på lacken.  OBS!

varning 

Varning:

Irriterar huden Orsakar allvarlig ögonirritation Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid hudirritation: Sök läkarhjälp. 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.