Sam´s detailing - Shampoo 500ml

179 kr

Artikelnummer: AK-WASSH

Den super glatta formulan är PH neutral och säker att använda på alla vaxer, förseglingar och keramiska lackskydd. OBS!

 varning 

FARA: 

Irriterar huden Orsakar allvarliga ögonskador Förvaras oåtkomligt för barn. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN. 


Förvaras mörkt och frostfritt.