Sam´s detailing - Rubber & trim dressing 500ml

179 kr

Artikelnummer: AK-FISRT

En enkel naturlig, vattenbaserad dressing som inte skadar dina plastdetaljer och ger dom en djup och matt finish.OBS!

  Fara

Fara:

Kan orsaka organskador genom lång eller upprepad exponering Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej Sök läkarhjälp vid obehag. 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.