Sam´s detailing - metal polish 250ml

199 kr

Artikelnummer: AK-POSMP

Sam´s snabb verkande metall polish som är skapad för att ta bort smuts och oxidation från alla ytor av metall.


OBS!

  varning

Varning 

Brandfarlig vätska och ånga Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppna lågor och andra antänd- ningskällor. Rökning förbjuden. Använd skyddshandskar och ögonskydd. VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten. Vid brand: Stoppa läckan om det kan göras på ett säkert sätt. Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.