Sam´s detailing - Glass cleaner 500ml

149 kr

Artikelnummer: AK-FISGC

Sam´s glasrengöring kladdar inte och lämnar inte kvar några rester. OBS!

 varning 

Varning: 

Orsakar allvarlig ögonirritation Tvätta ansikte, underarmar och händer grundligt efter användning Använd ögonskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp.


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.