Sam´s detailing - Degreaser 500ml

149 kr

Artikelnummer: AK-WASDE

Kraftfullt alkaliskt förtvättsmedel som är säkert för vaxer och förseglingar perfekt för bilvårdaren som inte gillar snow foam så mycket. Den fungerar även att använda i ditt motorutrymmet och dörrstolparna.  OBS!

varning

 Varning: 

Orsakar allvarlig ögonirritation Tvätta händer grundligt efter användning. Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd. VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Vid bestående ögonirritation: Sök läkarhjälp. 


Förvaras oåtkomligt för barn samt mörkt och frostfritt.